آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

استفاده روز افزون از روش طبٌ متکی بر شواهد ،در تشخیص و درمان، نیازمند آنست که دانشجویان رشته ی پزشکی از شیوه ها و سبک های متناسب با تفکر انتقادی و حّل مسأله و بکارگیری آموخته ها بطرزی فعال برخوردار گردند،

اهمیت سبک های یادگیری

در چندین دهه ی اخیر حجم انبوهی از دانش و تحقیقات نو در رشته های مختلف علوم از جمله، رشته های پزشکی و مهندسی افزوده گردیده و به ویژه سرعت فرسودگی اطلاعات و جایگزینی آنها با یافته های نو توانمندی های یادگیرندگان را به چالش کشیده است. استفاده روز افزون از روش طبٌ متکی بر شواهد ،در تشخیص و درمان، نیازمند آنست که دانشجویان رشته ی پزشکی از شیوه ها و سبک های متناسب با تفکر انتقادی و حّل مسأله و بکارگیری آموخته ها بطرزی فعال برخوردار گردند، علاوه بر آن از سبک های متنوعی که عامل ارتباط انسانی بیشتری را فراهم می آورد، سود جویند. همچنین در رشته های گوناگون مهندسی یادگیری و بکارگیری متناسب آموخته ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو جهت دستیابی به شیوه های آموزشی متناسب با رشته های تحصیلی، لازم است تا شیوه های برخورد و پردازش اطلاعات و نیز سبک های یادگیری دانشجویان رشته های مختلف به ویژه پزشکی و مهندسی مورد دقت وبازبینی قرار گیرد. 

موضوعات: مقالات

ديدگاه خود را بيان کنيد