آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

دوره نوزادی ( از تولد تا ۲ سالگی)

ویژگی های جسمی و روانی دوره نوزادی، و چگونگی رشد همه جانبه در فاصله تولد تا دو سالگی از اهمیت ویژه ای بر خوردارست. مادران و مربیان کودک با آگاهی از خصوصیات رشدی این دوره ، موجبات رشدی فراگیر و مناسب را برای  کودکان فراهم خواهند نمود .

با انتخاب این درس شما با ابعاد رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی نوزادان آشنا گردیده و قادر خواهید بود تا امکانات رشدی مناسبی را برای کودکان تدارک ببینید.