آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

دوره نو نهالی (۲ تا ۵ سالگی)

به اعتقاد اغلب روانشناسان دوره نونهالی از جهت پایه گذاری صفات مناسب شخصیتی در کودکان، دارای اهمیت ویژه ای است. آشنایی با جوانب مختلف رشد در دوره نو نهالی( پیش دبستانی) به فراهم آوری عوامل شکل دهنده صفات مناسب شخصیتی کمک شایانی خواهد نمود.

با انتخاب این درس شما به عنوان مادر، پدر و یا مربی کودک با شناخت مناسب وی، عوامل رشد دهنده را در محیط او فراهم خواهید نمود و پایه گذار ویژگی های مثبت شخصیتی  خواهید شد.