آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

روانشناسی رشد در دوران نوجوانی (۱۲ تا ۱۸ سالگی)

اغلب اولیاء و مربیان از مشکلات نوجوانان در دوره نوجوانی صحبت می کنند . بسیاری از روانشناسان اعتقاد دارند، در صورتی که پدران، مادران و آموزشکاران  از خصوصیات رشدی نوجوانان آگاهی داشته باشند از بروز غالب این مشکلات پیشگیری شده و نو جوان دوره تؤام با آرامش و نشاطی را طی خواهد نمود.

با انتخاب این درس شما با ویژگی های رشدی دوران نوجوانی آشنا خواهید شد و در نتیجه عوامل مناسب رشد در این دوران را در اختیار نوجوانان قرار خواهید داد و از تنش های بیجا و بی مورد این دوره پیشگیری خواهید نمود.