آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

 

کودکان استثنایی به تمامی کودکانی اتلاق می شود که قادر به استفاده از روش های آموزش رسمی و عادی نمی باشند.آموزش و پرورش این گروه از کودکان نیازمند بر نامه ریزی های ویژه ودر نظر گیری ملاحظات ویژه می باشد. کودکان نا توان ذهنی، کودکان ناشنوا، کودکان نا بینا و….. در این گروه قرار می گیرند.

با انتخاب این درس به ویژه والدین و مربیانی که با این گروه از کودکان سرو کار دارند ، با بسیاری از ویژگی ها و ملاحظات آنان آشنا شده و روش های مناسب رفتار با این گروه از کودکان را می آموزند.