آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

 

روانشناسی اجتماعی( مفاهیم اساسی روانشناسی اجتماعی)

رفتار ما انسان ها درزمانیکه در میان جمع هستیم با زمانیکه در خلوت و تنهایی بسر می بریم متفاوت است! روانشناسی اجتماعی به بررسی رفتار های انسان تحت تأثیر دیگری یا دیگران می پردازد.

چرا تحت نفوذ دیگران قرار می گیریم؟ چگونه از خرافات پیروی می کنیم؟ چگونه عاشق می شویم؟

این سؤالاتی است که روانشناسان اجتماعی به آن پاسخ می دهند.

با انتخاب این درس شما با رفتارهای اجتماعی خود و اطرافیانتان آشنا می شوید و در بسیاری از موارد قادر خواهید بود که بر فشارهای گروهی غلبه کنید.