آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

یادگیری یکی از مفاهیم عمده مطرح در روانشناسی است که مورد پژوهش های بسیاری قرار گرفته و در نتیجه ی یافته های این شاخه از روانشناسی، دانش کاربردی وسیعی در اختیار داوطلبین یادگیری است . در این شاخه از روانشناسی عمدتاً از سه محور اساسی یادگیری یعنی، یادگیرنده- یاددهنده و موضوع مورد یادگیری  صحبت می شود .

با انتخاب این درس، شما باعواملی که موجب تسهیل یادگیری می گردند آشنا شده، وهمچنین دلایل برخی از فراموشی های خود به هنگام امتحانات و راه حل این مشکل را در می یابید.