آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

هیچوقت با خود فکر کرده اید که مهارت هایی همچون مهارت تصمیم گیری خوب تا چه اندازه در زندگی و سرنوشت شما می تواند نقش داشته باشد. برای مثال تصمیم گیری در مورد رشته تحصیلی ویا در مورد تشکیل زندگی مشترک و هزینه کردن برای امور مختلف. شاید خیلی وقت ها بعد از تصمیم گیری احساس پشیمانی کرده و با خود گفته اید اگر تصمیم دیگری می گزفتم نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. مهارت تصمیم گیری خوب و بجا یکی از ویژگی های افراد موفق و توانمند می باشد.

در طی این کارگاه آموزشی شما با عوامل مؤثر بر تصمیم سازی خوب آشنا شده و به تمرین برای تصمیم گیری می پردازید تا جاییکه از نتایج آن رضایت حاصل نمایید.