آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

روانشناسی کودکان تیز هوش و شناخت مفهوم تیز هوشی

یکی از روانشناسان این سؤال را مطرح نموده ” براستی اگربرای هریک از کودکان تیز هوش از طریق شناخت بهتر آنان فرصت های آموزشی لازم فراهم می گردید ، تعداد دانشمندان، هنرمندان و نوابغ به چند نفر می رسید؟”. در واقع استعدادهای تعداد بیشماری از کودکان به دلیل عدم آگاهی اطرافیان(به ویژه والدین و مربیان) از خصوصیات روانی عاطفی افراد با هوش، نا شناخته باقی می ماند و حتی گاه این استعداد ها در جهت خلاف بروز می یابند.

 با انتخاب این درس شما با ویژگی های کودکان و نوجوانان سرآمد و با استعداد آشنا می شوید ودر طریقه هدایت استعداد های آنها و نیز ایجاد رفتار های سازگارانه مطلوب برای آنان توفیق بیشتری می یابید.