آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

روانشناسی کودکان دیر آموز و نحوه آموزش آنان

سبک های یادگیری در کودکان دیر آموز  با سایر کودکان متفاوت است . بسیاری از والدین و حتی مربیان به دلیل عدم آگاهی از ویژگی های یادگیری کودکان دیر آموز سبب دلزدگی آنها از یادگیری شده و بر خی اوقات از پیشرفت کودک نومید می گردند . شناخت این کودکان و چگونگی ارتباط یاددهنده- یادگیرنده سبب بهبود یادگیری و در نتیجه بالا رفتن اعتماد به نفس در این کودکان می گردد.

با انتخاب این درس شما چه به عنوان والد و چه به عنوان مربی قادر به فراهم آوری محیطی مناسب تر برای این گروه از کودکان خواهید شد.