آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

آشنایی با سبک های یادگیری

به اعتقاد روانشناسا ن، افراد دارای سبک های متنوعی از یادگیری می باشند. آیا شما سبک یادگیری خود را می شناسید؟  از طرفی دیگر هر دسته از مطالب مورد یادگیری نیاز به استفاده از شیوه ی خاصی از یادگیری دارد. با شناخت سبک های یادگیری خود و آشنایی با شیوه ی یادگیری در زمینه های مختلف قادر به بر طرف کردن موانع یادگیری خواهید شد . هم چنین  مدرسان و آموزشکاران با آشنایی با سبک های یادگیری فراگیران، قادر  به کمک آنان درجهت یادگیری بهتر مطالب خواهند شد.

با انتخاب این درس شما چه به عنوان یادگیرنده و چه به عنوان یاددهنده کمک شایانی در جهت یادگیر ی  به خود و دیگران خواهید نمود .