آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

لطفا جهت استفاده از سرویسهای ارائه شده، ابتدا هزینه تعیین شده را به شماره حساب ۵۷۱۸۳۷۲۳۳۱ ،بنام مرضیه امینی نزد بانک تجارت واریزنموده و سپس، برای تصدیق پرداخت خود شماره پیگیری و یا شناسه پرداخت مربوطه را از طریق فرم زیرارسال نمائیدو یا می توانید تصویر فیش را ، به ایمیل “پرداخت” بفرستید.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

سرویس مورد نظر (الزامی)
 آموزش آنلاین مشاوره آنلاین پکیج های آموزشی کارگاه های آموزشی

شناسه پرداخت یا شماره پیگیری (الزامی)

حق عضویت در سایت و دسترسی به خدمات سایت: مبلغ یک صد هزار تومان

هر جلسه مشاوره : مبلغ بیست و پنج هزار تومان(۴۵ دقیقه الی یک ساعت)

شرکت در هر دوره آموزش مهارت هات: مبلغ یکصد هزارتومان

پکیج های اموزشی : مبلغ بیست و پنج هزار تومان

ایمیل پرداخت: payment@life-education.net